A link vágólapra másolva!
Cikk kép

Az erdő még hidegen sóhajtott néha, s ez olyan volt, mintha valaki azt súgta volna: tél...

 

De a téllel már nem törődött senki, mint a halottak­kal, akiknek valamikor azt mondták, hogy ők az egyedüliek a világon.

A hóvirágok már megrogytak a nap déli melegében, a hó nyomta avar meglazult, mint a zsindely öreg házak tetején, s egy-egy levél táncra kelt száraz zörgéssel, ami nem mondott már az élőknek semmit.

 

A levegőben a vajúdás párás szaga úszott. A fekete ­rigó valamelyik bokor alatt megtalálta hangját, feléled­tek a denevérek, és az esték hallgatásában korrogva jártak a tavaszvárás titkos madarai, a szalonkák.

Elindultunk már délután, mert az ilyen estéhez hozzá­tartozik egy kis napsütés előtte és a beborult estének egy kis darabja – utána.

Korán kint voltunk már az erdőn. Nem maradhattam gémlábú barátomtól, aki valakinek egy szekérre való ibolyát ígért, és most mérgesen vakarja fejét, mert há­rom szálat talált összevissza.

 

– Hát mondd, tavasz ez?

– Vigyél hóvirágot.

Pacolai úgy nézett rám, ahogy csak egy obsitos had­nagy nézhet egy obsitos kadétra.

– Vagy kankalint – piszkáltam tovább.

– Látszik, hogy ki vagy – dühöngött, és tovább bújta a sűrűt, amíg csak fel nem vert egy szalonkát. – Vi­gyázz! – ordította, ami teljesen indokolatlan volt, mert puskáinkat a nyiladék szélén letettük, és egyébként is üresek voltak.

Néztünk madarunk után. Nem is sietett túlságosan.

Pacolai még meg is célozta – a kezével, és billentett egyet ujjával...

– Te – csillant fel a szeme –, annyi itt a szalonka, mint a fűszál. Bóklásszunk!

– Nem lehet ebben a sűrűben lőni – szabadkoztam –, és kutya nélkül? Ne haragudj, nem megyek.

 

Felvette puskáját, és szó nélkül bebújt a sűrűbe. Ki­csit bántott a lelkiismeret, mert jóban-rosszban együtt voltunk mindig, de aztán arra gondoltam, hogy inkább megszedem az ibolyát, s akkor szent lesz a béke. Hogy Pacolai hiába nyúzza magát, abban biztos voltam. Talán felver valamit, de meglőni?...

A domboldalra odasütött a nap, a völgyek párás messzeségbe mélyültek, és egy-egy méh is eldongott mel­lettem, amikor az álmodozó csendességbe Pacolai pus­kája gorombán belevágott. De ekkor már láttam is a szalonkát, amint puha forgással kiesett a tisztásra.

 

– Vigyázz! Látod?

– Látom. Itt van már a kezemben...

Pacolai nem szólt semmit, de tovább zihált, mint egy mozdony, és amikor előjött a húzás előtt pár perccel: össze volt tépve, és folyt róla a víz.

– Huj, de kutya meleg van!

– Vedd fel, Pac, a kabátod, mert megfázol!

Oda se hallgatott, pedig hűvös szél csapott végig az erdőn, és a csalitok még téli hangon zizegtek.

– Láttad azt a lövést?

– Szép volt. Én pedig szedtem neked ibolyát.

– Na – érzékenyült el barátom –, ha megint katonák leszünk, előterjesztlek kinevezésre...

 

Aztán felálltunk régi helyünkön. Pacolainak hallat­lan szerencséje volt aznap este. Amíg én egyet hibáz­tam, ő hármat lőtt, és amikor összejöttünk, négy sza­lonka himbálódzott aggatóján.

– Csak legalább azt az egyet meglőtted volna!

– Nem baj, Pac, de vedd fel a kabátod, mert agyon­fázol.

– Persze – csapott a homlokára –, nem tudtam, mi a bajom. Hát fázom! De kinek jut ilyenkor eszébe?...

Akkor már este volt. Elült a szél, az ég kivirágzott, és mi csendesen, fáradtan ballagtunk hazafelé.

 

Másnap egyedül mentem ki az erdőre, mert barátom azt üzente, hogy nem jöhet. De holnap biztosan...

Tűnődve jártam a tavaszra készülő erdőben. Elnéz­tem a bársonyos, árnyékos kékségbe hulló távoli hegye­ket, a lebukó napot, a magasban ragyogó bárányfelhő­ket, és hiányzott nagyon gémlábú bajtársam.

Úgy elgondolkodtam, hogy egy rókát csak akkor vet­tem észre, amikor kiállt elém a nyiladékra. Hát ezt meg mi lelte? Földre tartott fejjel jött felém, s csak akkor vett észre, amikor már késő volt. Kettőt-hármat intett még kopott farkával a földi világnak, s azzal el is búcsúzkodott. Hatalmas kan róka volt, de azt még ma sem tudom, mi volt az, ami annyira lekötötte éberségét.

 

Így jött el az idő. A vacsoracsillag alig villant meg az égen, korrogva, pisszegve repül felém az első szalonka. Olyan lövés volt, ami a legkönnyebb. Így nem tudo­mány jól lőni. Szembe, alacsonyan és lassan jött, mint a bagoly. Nincs ebben semmi izgalom.

Alighogy ezt elgondoltam – ... pszi ... psziii ... –, négy kergetődző szalonka vág el felettem, suhogva, mint a villám. Hát ebben már volt izgalom elég, miközben úgy hibáztam, hogy nem is jó rágondolni. Pedig volt olyan pillanat, amikor mind a négyet leseperte volna a sö­rét...

Eközben beesteledett. Hazafelé menet még egyet hal­lottam, de már nem láttam. No, lesz mit mesélni bará­tomnak!

Ebből a meséből azonban nem lett semmi. Szegény barátom hánykolódva s a láz öntudatlanságában foga­dott. Anyja, apja kétségbeesve ágya mellett. Hűvös ke­zem a homlokára tettem.

 

– Köszönöm, kapitány úr – torzult el az arca –, egyben alázatosan jelentem, hogy az éj folyamán semmi különös újság nem történt...

– Az előbb is Pagray kapitányról beszélt ... aki el­esett... – mondta anyja, és szája széle remegett.

– Ugyan, anyjuk – keményítette meg magát az öreg Pacolai –, csak nem vagy babonás?!

– Megjárta a csatákat, aztán most itt van...

– Itt is lesz! – mondtam. – Különben megeheti a fene a világot – tettem hozzá gondolatban.

És elmúlt az a tavasz, hogy még egyszer kimentem volna az erdőre.

Ültem Pacolai ágya mellett, és lélekben vele kínlód­tam a rémmel, aki váratlanul jött, elfogta a levegőt, összeszorította a szívünket, s ilyenkor szegény barátom üvöltve vezényelt:

– Mi van azzal a géppuskával?... Akkor a gráná­tokat!... Kapitány úr, ne álljon oda! Jézus! Igen ... átveszem a parancsnokságot...

De voltak tiszta pillanatai is.

– Hát ezt befogtam, öregem. Mit gondolsz – sut­togta, amikor egyedül voltunk –, megúszom? Nekem megmondhatod...

– Ne beszélj, Géza, marhaságokat!

– Ha valami történne velem – suttogta –, a puská­mat vidd el, és vigyázz az öregekre... Miért szorítod úgy a kezem?

Nagypénteken megfogtam az orvost.

– Holnap lesz a krízis ... valószínű... – mondta.

 

Keveset aludtam akkor éjjel. Másnap korán ott voltam, és hol a beteget néztem, hol a barackfát az ab­lak alatt, melyre dongva jártak a méhek. Sütött a nap, s a rétek, virágok, erdők bomló illatai mind beszálltak a szobába, hol barátom utolsó nagy csatára készült.

Most aludt el. Párnája verítékben úszott, kezével riadtan kaszált néha, aztán olyan döbbent, mély álomba zuhant, hogy nem mertünk odamenni. Szinte nem is lé­legzett már.

 

Halántékára odatapadt a csapzott haj, keze ernyed­ten feküdt a takarón, és amikor az orvos belépett, úgy riadtunk fel, mint akik nagy-nagy ítéletre várnak.

Pacolai ekkor kinyitotta a szemét. Sóhajtott és körül­nézett, mintha új lenne ez a világ. Az orvos már a ke­zét fogta, és az orvos ... igen, az orvos nevetett.

– Túl van a krízisen – mondta egyszerűen, és ami­kor elment is, úgy néztünk utána, mintha az élet és jó­ság frigyszekrényét hordta volna kopott táskájában.

Aztán hazamentem. Az utcán lányok mentek a temp­lom felé, és imakönyvükben virág volt…

 

Künn már a kertek alatt járt az alkony. Az erdei pá­rák gomolyogva jöttek látogatóba a kertekbe. A föld­nek barna bársonyán millió élet tavaszi álmot sóhaj­tott, a patakok elnyújtózkodtak a réteken, s a virágok illatos csókokat küldtek egymásnak, az estének s a csillagoknak.

Én barátomra gondoltam, megálltam, és felnéztem a nyugalmas tavaszi égre.

A harangok akkor kondultak feltámadásra.

 

 

(Megjelent az író Rózsakunyhó című kötetében)